THÔNG BÁO (Về việc thu hồi thuốc vi phạm)
BỘ Y TẾ - CỤC QUẢN LÝ DƯỢC Thông báo số: /QLD-CL (V/v thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2)